خدمات پس از فروش (گارانتی)

خدمات پس از فروش (گارانتی)

شیشه بالکن آریان جام

۱- رفع عیوب احتمالی سیستم پس از نصب و تحویل سیستم به مشتری با حضور در محل
۲- ارتباط ارگانیک با مشتری در راستای مشتری مداری
۳- تعویض قطعات معیوب احتمالی
۴- اعزام نفرات فنی به محل نصب سیستم در صورت درخواست مشتری
۵- صدور برگ گارانتی محصول
۶- گارانتی محصول به مدت ۲ تا ۳ سال با شرایط مندرج در برگ گارانتی
۷- خدمات فنی و پشتیبانی در دوره گارانتی و پس از دوره گارانتی
۸- ایجاد خط صدای مشتری برای دسترسی بیشتر مشتری به شرکت

اشتراک گذاری