تبریز، اول جاده تهران، حدفاصل خروجی دانشگاه آزاد و هتل مرمر