استراحت در بالکن

استراحت در بالکن

استراحت در بالکن: ترفند های بهره مندی از بالکن و راهکار های رهایی از استرس  با گسترش فضای شهری و کوچک شدن محیط ‌های زندگی، دسترسی به فضا های سبز و خلوت کمتر و کمتر شده است. بالکن ها به عنوان فضا های باز در خانه ها، می‌ توانند یک جایگاه مناسب برای استراحت و […]