آریان جام، برند برتر ملی

براساس تعریفی که انجمن بازاریابی آمریکا ارائه میکند، برند یا مارک یا نمانام، یک اسم، عبارت، طرح، نماد یا هر ویژگی دیگری است که یک محصول را از سایر محصولات و خدمات مشابه متمایز می کند. البته نام حقوق برند، نشان تجاری است. برند مجموعه ای از تداعیات ذهنی، احساسی، عقلی و مزیت هایی است […]